Kancelaria świadczy usługi w zakresie

OBSŁUGA PRAWNA

Kancelaria Zapewnia kompleksowe wsparcie dla firm. Obejmuje ono swoim zakresem:

- sporządzanie i negocjowanie umów;

- doradztwo w zakresie prawa pracy;

- reprezentowanie w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych;

- doradztwo związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy.

KREDYTY FRANKOWE

Współpraca Kancelarii w zakresie umów kredytowych indeksowanych i denominowanych. 


Etap 1
W pierwszej kolejności koniecznym jest zgromadzenie wszystkich dokumentów otrzymanych w związku z ubieganiem się o kredyt hipoteczny, w szczególności: umowy o kredyt hipoteczny oraz sporządzonymi lub dołączonymi do niej: aneksami, regulaminami i załącznikami, a także harmonogramem spłat kredytu. 
Powyższe dokumenty są niezbędne do właściwego sprecyzowania roszczeń i wyliczeń ewentualnych nadpłat w kredycie
Skany ww. dokumentów należy przesłać  na adres mailowy kancelarii: biuro@radcamisiejczuk.pl bądź dostarczyć do siedziby Kancelarii.


Etap 2
Po dokonaniu analizy dokumentów Klient otrzymuje informację w zakresie propozycji dalszego procedowania w sprawie, w tym zwłaszcza zasadności wystąpienia z powództwem przeciwko bankowi, z jednoczesnym określeniem zakresu powództwa tj. wnioskowania o uznanie umowy za nieważną czy uznanie kredytu za złotowy. Przed podjęciem takiej decyzji konieczna jest rzetelna i wnikliwa analiza skutków ekonomicznych takiego roszczenia.  


Etap 3
W przypadku zlecenia Kancelarii prowadzenia sprawy zostanie sporządzona umowa,  w ramach której Kancelaria reprezentuje Klienta począwszy od postępowania przedsądowego, obejmującego postępowanie reklamacyjne przed bankiem, a następnie postępowanie przed sądem I i II instancji, wystąpienie do Rzecznika Finansowego o istotny pogląd w sprawie, a także ewentualne postępowanie egzekucyjne przeciwko bankowi.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wdrożenie RODO obejmuje m.in.:

1. audyt wewnętrzny — w szczególności inwentaryzacja posiadanych zasobów danych osobowych, ustalenie procesów przetwarzania danych osobowych, ustalenie bądź weryfikacja aktualnych danych pod względem zgodności z RODO,

2. ocena ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych,

3. opracowanie i wdrożenie dokumentacji zgodnej z RODO, w tym w szczególności Polityki Ochrony Danych Osobowych wraz z niezbędnymi załącznikami tj. m.in. 
- inwentaryzacja zasobów informacyjnych; 
- inwentaryzacja zasobów informatycznych;
- wykaz obszaru przetwarzania;
- rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;
- rejestr kategorii przetwarzanych danych;
- umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- klauzule informacyjne (informacja o przetwarzaniu danych osobowych, formularze zgód, klauzula przy rekrutacji, klauzula dla pracownika, klauzula dla współpracownika, monitoring wizyjny, telefonów, GPS);
- szacowanie ryzyka (ogólne szacowanie ryzyka, tabela analizy ryzyka);
- procedura naruszeniowa (procedura, protokół naruszenia danych osobowych; zawiadomienie osoby o naruszeniu jej danych osobowych, rejestr naruszeń danych osobowych);
- dostęp do przetwarzanych danych (wyciąg z procedury ochrony danych osobowych, wzór oświadczenia dla osób upoważnionych, wzór upoważnienia do przetwarzania, wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych);

4. przeszkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, 

5. doradztwo prawne po wdrożeniu RODO przez okres 1 miesiąca w formie mailowej/telefonicznej w cenie usługi, 

6. objęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych - wg indywidualnych ustaleń z Klientem, 

Kancelaria współpracuje ze specjalistami z zakresu IT, co umożliwia wdrożenie stosownych aplikacji, programów i systemów zgodnych z RODO, bądź aktualizację programów dotychczas stosowanych u Klienta. 

OBSŁUGA PRAWNA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ

W zakres świadczonych usług wchodzi w szczególności:
- rejestracja organizacji w KRS oraz zastępstwo prawne w tym zakresie;  
- przeprowadzanie zebrań założycielskich;
- doradztwo dla organów nadzorczych i organów zarządczych;
- przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie;
- weryfikacja i opiniowanie bieżących dokumentów organizacji pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
- reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej;
- bieżące konsultacje prawne;
- szkolenia dotyczące zakładania, likwidacji i zapewnienia zgodnej z prawem działalności podmiotów.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

I. WINDYKACJA


1. Windykacja przedsądowa
Windykacja przedsądowa to odzyskiwanie należności na drodze polubownej. Ma ona na celu przede wszystkim przeprowadzenie negocjacji z dłużnikiem, aby jak najszybciej uregulował on swoje zadłużenie bez konieczności kierowania sprawy do sądu. W postępowaniu polubownym obsługiwane są zarówno wierzytelności konsumenckie, jak i gospodarcze,  na każdym etapie przeterminowania.
2. Windykacja sądowa
W przypadku braku możliwości ściągnięcia długu w sposób polubowny, dana wierzytelność zostaje przekazana do windykacji sądowej, celem  jak najszybszego uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego przeciwko wierzycielowi, w formie wyroku lub nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności. Tak zakończone postępowanie pozwoli na uniknięcie przedawnienia długu i stanowi podstawę do egzekucji należności przez stosowne organy.
3. Windykacja przedegzekucyjna
Są to ostateczne działania polubowne prowadzone w oparciu o uzyskany w drodze postępowania sądowego prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty.  
4. Windykacja egzekucyjna
W przypadku wyczerpania innych (polubownych) możliwości odzyskania należności Kancelaria podejmuje działania na etapie egzekucyjnym tj. przygotowanie wniosku egzekucyjnego oraz skierowanie sprawy do stosownej Kancelarii Komorniczej.

II. PIECZĘĆ PREWENCYJNA
Pieczęć prewencyjna jest tanim i prostym we wdrożeniu narzędziem, mającym na celu zdyscyplinowanie kontrahenta do terminowej realizacji płatności. Oznacza, iż dany przedsiębiorca współpracuje z podmiotem wyspecjalizowanym w ściąganiu nieterminowych należności i jednocześnie korzysta z ochrony w sferze monitorowania płatności.  Stosowanie pieczęci na fakturach, wezwaniach do zapłaty czy notach odsetkowych stanowi sygnał dla nierzetelnych kontrahentów, iż nieregulowanymi w terminie zobowiązaniami zajmie się kancelaria prawna. Poniżej wzór pieczęci prewencyjnej:

N A L E Ż N O Ś Ć    M O N I T O R O W A N A
windykację nieterminowych należności prowadzi
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MAREK MISIEJCZUK
www.radcamisiejczuk.pl

III. MONITORING PŁATNOŚCI
Usługa monitoringu płatności spełnia jedną z podstawowych funkcji prewencyjnych. Usługa ta polegająca na bieżącym, telefonicznym nadzorowaniu należności za produkty i usługi świadczone przez Klienta i przypominaniu o konieczności dokonania płatności, celem zminimalizowania opóźnień w płatnościach Kontrahentów oraz uniknięcia ryzyka ich niewypłacalności.

PRAWO PRACY

Kancelaria świadczy usługi we wszelkich sprawach związanych ze świadczeniem stosunku pracy i zatrudnianiem pracowników, w szczególności:
– zaległe wynagrodzenie za pracę;
- wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop;
- uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne;
– przywrócenie do pracy;
– ustalenie wypadku przy pracy;
–odszkodowanie wynikające ze stosunku pracy;
– zaskarżanie decyzji ZUS i KRUS (emerytury, renty, zasiłki, ubezpieczenia zdrowotne);
– wszelkie inne sprawy związane ze stosunkiem pracy.

W ramach profesjonalnej pomocy świadczonej pracodawcom Kancelaria świadczy usługi w niżej wskazanym zakresie:
- opracowanie i opiniowanie regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy, świadczeń socjalnych,  statutów oraz innych aktów wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy;
- sporządzenie dokumentów związanych z zatrudnianiem lub zwalnianiem pracowników, klauzul o zakazie konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa;
- przeprowadzenie szkoleń i wykładów dla pracodawców i pracowników;
- prowadzenie postepowań związanych z wypadkami przy pracy;
- reprezentacja pracodawcy przed sądami oraz organami administracji publicznej.

OBSŁUGA PRAWNA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH

doradzwo prawne w sprawach z zakresu służby wojskowej żołnierzy zawodowych, służby wojskowej żołnierzy niezawodowych (służby kandydackiej, NSR), policji w zakresie spraw:
- karnych; 
- dyscyplinarnych;
- administracyjnych; 
- mieszkaniowych;
- uposażenia , dodatków oraz należności;
- przyjęcia, zwolnienia ze służby;
- orzeczeń Wojskowych Komisji Lekarskich;
- dyskryminacji.

PRAWO CYWILNE

Do zakresu usług, które oferuje Kancelaria w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego Kancelaria należy w szczególności:  
– opracowywanie oraz opiniowanie wszelkiego rodzaju umów z zakresu prawa cywilnego (umowy sprzedaży, o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy, itd.);
– reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, w sprawach o zapłatę, w tym o odszkodowanie, zadośćuczynienie, bezpodstawne wzbogacenie;
– stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek;
– obrót nieruchomościami, w szczególności zniesienie współwłasności, zasiedzenie, zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości, eksmisja, ustanowienie służebności;
- sprawy o sprawy o wydanie rzeczy (powództwo windykacyjne);
- ochrona dóbr osobistych;
- darowizna;
- zasiedzenie;
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe;
- eksmisje;
- sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki.

OBSŁUGA PRAWNA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Kancelaria w ramach swojej działalności realizuje następujący zakres obsługi prawnej podmiotów związanych z system oświaty, w szczególności niepublicznych szkół, przedszkoli oraz pozostałych placówek oświatowych:
- pomoc prawna przy zakładaniu, organizacji i prowadzeniu niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w tym pomoc w zakresie wyboru właściwej formy organizacyjnej;
- przygotowywanie wewnętrznych statutów placówek, regulaminów, wzorów dokumentów związanych z działalnością, w tym decyzji, zarządzeń i umów cywilnoprawnych; 
- doradztwo i przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem w placówkach oświatowych oraz podmiotach prowadzących placówki;
- reprezentację podmiotów przed organami administracji rządowej i samorządowej;
- pomoc prawna przy prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi;
- pomoc prawna w zakresie doradztwa dotyczącego zasad udzielania i rozliczania dotacji i finansowania placówek oraz reprezentowanie Klienta w sprawach spornych dotyczących wysokości należnej dotacji i  sposobu jej rozliczenia;
- pomoc prawna w sprawach spornych w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

 

STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES. PRZEBYWANIE NA NIEJ OZNACZA AKCEPTACJĘ POLITYKI PLIKÓW COOKIES
NIE POKAZUJ WIĘCEJ TEGO KOMUNIKATU