Polityka prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

I. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marek Misiejczuk prowadzący działalność gospodarczą jako Kancelaria Radcy Prawnego Marek Misiejczuk z siedzibą w Opolu, ul. Kościuszki 21/2, zwany dalej Kancelarią. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@radcamisiejczuk.pl.

II. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Kancelarię w następujących celach:

1. udzielenia odpowiedzi na kierowane do Kancelarii pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia,

2. przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o usługę świadczoną przez Kancelarię, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,

3. zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,

4. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,

5. marketingu, w tym promocji usług oferowanych przez Kancelarię lub usług świadczonych przez Kancelarię, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

6. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń wobec Kancelarii w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Kancelarii, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

7. archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;

8. badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;

III. Kategorie przetwarzanych danych osobowych - Kancelaria przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

- podstawowe dane identyfikacyjne,

- dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne.

IV. Udostępnienie danych osobowych (odbiorcy danych)

Państwa dane mogą być udostępniane przez Kancelarię następującym kategoriom podmiotów:

- podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu tj.

biuro rachunkowe,  firma informatyczna, adwokaci i radcowie prawni, kurier. 

V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Kancelaria nie przekazuje Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1. ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o usługę świadczoną przez Kancelarię,

2. negocjowania umowy, a następnie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowali się Państwo z Kancelarią w sprawie jej zawarcia,

3. obowiązywania umowy zawartej z Kancelarią, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

4. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Kancelarię w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Kancelarii, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,

5. niezbędny dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług świadczonych przez Kancelarię, do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, cofnięcia zgody, jeśli dane były przetwarzane na podstawie tzw. zgody marketingowej lub podjęcia decyzji przez Kancelarię o ich dezaktualizacji.

VII.  Informacje o przysługujących Państwu prawach


Przysługują Państwu następujące prawa:
1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych – mogą Państwo żądać od Kancelarii podania informacji m.in. o celach przetwarzania, o kategorii przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach oraz o przysługujących prawach;

2. prawo do sprostowania danych osobowych – mogą Państwo żądać korekty danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania – w uzasadnionych przypadkach mogą Państwo żądać zaprzestania wykonywania jakichkolwiek operacji na danych osobowych z wyjątkiem ich przechowywania, np. gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych lub został wniesiony sprzeciw; Kancelaria 
może przetwarzać te dane osobowe, m.in. gdy wyrażą Państwo zgodę lub w celu ochrony praw innej osoby;

4. prawo do przenoszenia danych osobowych – mogą Państwo żądać wydania danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądać przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane osobowe są przetwarzane  na podstawie zgody, umowy lub w sposób zautomatyzowany;

5. prawo do usunięcia danych  osobowych  –  tzw. prawo do bycia zapomnianym  – w uzasadnionych przypadkach mogą Państwo żądać usunięcia danych osobowych, np. gdy są przetwarzane  niezgodnie z prawem, gdy zgoda na przetwarzanie została wycofana lub dane osobowe nie są niezbędne do realizacji celów;

6. prawo do cofnięcia zgody – mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na jej podstawie w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem;

7. prawo do sprzeciwu  wobec przetwarzania danych osobowych  – dotyczy sytuacji jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Kancelarii;

8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – dane kontaktowe dostępne są na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
Jeżeli  chcą  Państwo  skorzystać  w  powyższych  praw  (z  wyjątkiem  prawa  do  wniesienia 

skargi) prosimy o kontakt z Kancelarią w formie wskazanej wyżej.

 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

 

POLITYKA COOKIES

 

1. Administrator na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, które zapisywane są na telefonie, tablecie, komputerze lub też innym urządzeniu, z którego korzystamy przy wejściu na stronę. Mogą być one odczytane przez nas system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy np. Facebook, Google.

2. Pliki cookies wykorzystane są w celu:

- prawidłowego działania strony internetowej,

- optymalizacji korzystania ze strony internetowej,

- tworzenia statystyk.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Mogą Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszaniu w urządzeniu.

 

STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES. PRZEBYWANIE NA NIEJ OZNACZA AKCEPTACJĘ POLITYKI PLIKÓW COOKIES
NIE POKAZUJ WIĘCEJ TEGO KOMUNIKATU