FORMY ŚWIADCZONEJ POMOCY PRAWNEJ:

 

WINDYKACJA, PIECZĘĆ PREWENCYJNA , MONITORING PŁATNOŚCI 

 

 

I. WINDYKACJA

 

1. Windykacja przedsądowa

 

Windykacja przedsądowa to odzyskiwanie należności na drodze polubownej. Ma ona na celu przede wszystkim przeprowadzenie negocjacji z dłużnikiem, aby jak najszybciej uregulował on swoje zadłużenie bez konieczności kierowania sprawy do sądu. W postępowaniu polubownym obsługiwane są zarówno wierzytelności konsumenckie, jak i gospodarcze,  na każdym etapie przeterminowania.

 

2. Windykacja sądowa

 

W przypadku braku możliwości ściągnięcia długu w sposób polubowny, dana wierzytelność zostaje przekazana do windykacji sądowej, celem  jak najszybszego uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego przeciwko wierzycielowi, w formie wyroku lub nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności. Tak zakończone postępowanie pozwoli na uniknięcie przedawnienia długu i stanowi podstawę do egzekucji należności przez stosowne organy.

 

3. Windykacja przedegzekucyjna

 

Są to ostateczne działania polubowne prowadzone w oparciu o uzyskany w drodze postępowania sądowego prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty.  

 

4. Windykacja egzekucyjna

 

W przypadku wyczerpania innych (polubownych) możliwości odzyskania należności Kancelaria podejmuje działania na etapie egzekucyjnym tj. przygotowanie wniosku egzekucyjnego oraz skierowanie sprawy do stosownej Kancelarii Komorniczej.

 

 

 

II. PIECZĘĆ PREWENCYJNA

 

Pieczęć prewencyjna jest tanim i prostym we wdrożeniu narzędziem, mającym na celu zdyscyplinowanie kontrahenta do terminowej realizacji płatności. Oznacza, iż dany przedsiębiorca współpracuje z podmiotem wyspecjalizowanym w ściąganiu nieterminowych należności i jednocześnie korzysta z ochrony w sferze monitorowania płatności.  Stosowanie pieczęci na fakturach, wezwaniach do zapłaty czy notach odsetkowych stanowi sygnał dla nierzetelnych kontrahentów, iż nieregulowanymi w terminie zobowiązaniami zajmie się kancelaria prawna. Poniżej wzór pieczęci prewencyjnej:

 

N A L E Ż N O Ś Ć    M O N I T O R O W A N A 

windykację nieterminowych należności prowadzi

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK MISIEJCZUK

www.radcamisiejczuk.pl 

 

 

 

 

III. MONITORING PŁATNOŚCI

 

Usługa monitoringu płatności spełnia jedną z podstawowych funkcji prewencyjnych. Usługa ta polegająca na bieżącym, telefonicznym nadzorowaniu należności za produkty i usługi świadczone przez Klienta i przypominaniu o konieczności dokonania płatności, celem zminimalizowania opóźnień w płatnościach Kontrahentów oraz uniknięcia ryzyka ich niewypłacalności.

 

 

 

 

 

ponadto: 

- udzielanie porad prawnych, w tym także za pośrednictwem Internetu (e-porady),

 

- obsługa prawna Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w tym zwłaszcza przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, wspólnot mieszkaniowych, zakładów opieki zdrowotnej, stowarzyszeń i innych podmiotów,

 

- reprezentacja Klientów w  postępowaniach przed sądami powszechnymi i wojskowymi oraz organami administracji publicznej,

 

- przygotowywanie pism procesowych, np.: wniosków, pozwów, odwołań itp.,

 

- opracowywanie wszelkiego rodzaju umów i aneksów do umów w procesie gospodarczym wraz z negocjowaniem warunków,

 

- sporządzanie opinii prawnych.

 

 

ZAKRES ŚWIADCZONEJ POMOCY PRAWNEJ:

 

Klienci indywidualni:

 

W zakresie działania Kancelarii znajdują się indywidualne sprawy osób fizycznych z zakresu prawa:

 

- karnego, karno-skarbowego,

 

- służb mundurowych, w tym m.in.: 

 

 

- cywilnego m.in. analiza umów deweloperskich, w trakcie których realizowane jest:


 

- pracy i ubezpieczeń społecznych,

 

- rodzinnego,

 

- administracyjnego. 

 


 

 

Klienci instytucjonalni:

 

Kancelaria zajmuje się również szeroko pojętą obsługą podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym i prawnym w zakresie prawa:

 

- gospodarczego,

 

- spółek prawa handlowego,

 

- wspólnot mieszkaniowych,

 

- zakładów opieki zdrowotnej,

 

- stowarzyszeń,


- prawo oświatowe

 

- ochrony danych osobowych:


1. audyt ochrony danych osobowych;
2. przygotowanie dokumentacji ochrony danych osobowych oraz jej wdrożenie z uwzględnieniem specyfiki Klienta;
3. szkolenia dla pracowników, osób na stanowiskach kierowniczych oraz właścicieli i członków zarządu;
4. wdrożenie RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)


Klienci indywidualni i instytucjonalni:

 

- obsługa w zakresie prawa nowych technologii tj. w szczególności: