W BUDOWIEREGULAMIN


REGULAMIN

 

ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 

 

§ 1

 

1. Serwis internetowy www.radcamisiejczuk.pl prowadzony jest przez Kancelarię Radcy Prawnego Marek Misiejczuk z siedzibą w Opolu, przy ul. Batalionu "Zośka" 7/101, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Opola pod numerem 40536. NIP 542 267 52 72.

 

2. Usługi prawne w ramach Serwisu www.radcamisiejczuk.pl zwanego dalej Serwisem, wykonywane są przez radcę prawnego Marka Misiejczuka będącego członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, wpisanego pod numerem OP 900 oraz przez innych radców prawnych  i prawników działających na jego zlecenie i pod jego nadzorem.

 

3. Radcowie prawni świadczący usługi prawne w ramach Serwisu www.radcamisiejczuk.pl działają zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, opublikowanego na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych pod adresem, http://www.kirp.pl/Konferencje-i-Szkolenia/Kodeks-etyki-radcy-prawnego.

 

4. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Marek Misiejczuk, zwaną dalej Kancelarią, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

§ 2

 

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

 

a/ Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną;

 

b/ Kancelaria – Kancelaria Radcy Prawnego Marek Misiejczuk;

 

c/ Usługi – usługi doradztwa prawnego świadczone przez Kancelarię drogą elektroniczną, wykonywane zgodnie z ustawą o radcach prawnych, polegające w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opiniowaniu lub przygotowywaniu projektów pism procesowych; urzędowych oraz umów,  konsultacjach w zakresie prowadzenia spraw przed sądami i organami administracji na podstawie przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego.

 

§ 3

 

1. Usługi świadczy Kancelaria Radcy Prawnego Marek Misiejczuk.

 

2. Zamawiając usługę, Klient potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelarię, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

 

§ 4

 

Klient w celu uzyskania e-porady przedstawia za pośrednictwem formularza zamieszczonego w Serwisie lub pocztą elektroniczną na adres w nim wskazany, zapytanie prawne zawierające opis stanu faktycznego lub także stanu prawnego sprawy w polu „Wiadomość”, co do którego chciałby otrzymać wyjaśnienie. Ponadto Klient zobowiązany jest do podania w formularzu kontaktowym następujących danych i informacji:

 

a/ imię i nazwisko;

 

b/ adres e-mail oraz nr telefonu kontaktowego;

 

c/ rodzaj usługi tj.:

 

- usługa standardowa – realizowana przez Kancelarię w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania płatności,

 

- usługa ekspresowa – realizowana w terminie 1 dnia roboczego od dnia dokonania płatności,

 

d/ odbiorca usługi (firma/osoba prywatna);

 

e/ dział (podanie informacji, czy w sprawie działał/nie działał radca prawny);

 

f/ temat;

 

g/ przesłanie załączników dokumentów.

 

§ 5

 

1. Po otrzymaniu korespondencji Klienta, zawierającej kompletne i rzetelne informacje, Kancelaria w terminie 24 godzin wysyła odpowiedź na podany przez Klienta adres e-mail informację zwrotną (ofertę) zawierającą, co najmniej:

 

a/ oświadczenie o gotowości podjęcia się wykonania usługi (oferta)

 

b/ wycenę usługi, proponowany termin i sposób jej wykonania,

 

c/ sposób i termin uiszczenia wynagrodzenia.

 

2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do odesłania pytania wraz z prośbą o doprecyzowanie istotnych okoliczności, których brak uniemożliwia udzielenie odpowiedzi.

 

3. Kancelaria udziela odpowiedzi wyłącznie na precyzyjnie postawione pytanie prawne. Kancelaria nie udziela porady prawnej na inne zagadnienia, nieobjęte pytaniem prawnym, choćby stanowiły one treść uzasadnienia, opis stanu faktycznego bądź zawarte były w treści dołączonych dokumentów. Z tego względu Klient powinien zwrócić szczególną uwagę na jasne i precyzyjne sformułowanie pytania prawnego.

 

4. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii udzielonej na podstawie niepełnego lub niedokładnego stanu faktycznego przedstawionego przez Klienta bądź nieprawidłowo sformułowanego pytania prawnego.

 

§ 6

 

1. Kancelaria może również złożyć Klientowi oświadczenie o odmowie podjęcia się przez Kancelarię wykonania usługi. Odmowa podjęcia się wykonania usługi nie wymaga uzasadnienia.

 

2. Odmowa udzielenia odpowiedzi lub wykonania usługi może nastąpić z ważnych powodów, w szczególności gdy:

 

a/ wykonanie Usługi związane byłoby z naruszeniem prawa, w tym zwłaszcza ułatwieniem popełnienia przestępstwa;

 

b/ wykonanie Usługi spowodowałoby konflikt interesów pomiędzy Klientem, a innym klientem Kancelarii;

 

c/ pytanie Klienta zawiera treści obraźliwe lub których treść może naruszyć dobra osobiste osób trzecich;

 

d/ udzielenie odpowiedzi byłoby sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami;

 

e/ pytanie będzie dotyczyło rozwiązania zadań o charakterze edukacyjnym lub wynikającym z przygotowania do zawodu prawniczego;

 

f/ pytanie nie dotyczy zagadnienia prawnego lub jest sformułowane w sposób uniemożliwiający uzupełnienie go o dane i informacje umożliwiające wydanie opinii prawnej;

 

g/ na wykonanie usługi ekspresowej lub też wykonania usługi standardowej potrzebny byłby czas pracy radcy prawnego przekraczający 20 godzin.

 

§ 7

 

1. oferta wykonania usługi wiąże Kancelarię w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysłania odpowiedzi zawierającej wycenę oraz warunki wykonania Usługi do Klienta.

 

2. Brak zapłaty całości wynagrodzenia Kancelarii w umówionym terminie, uznaje się za odmowę przyjęcia oferty Kancelarii przez Klienta. Kancelaria przestaje być związana złożoną ofertą.

 

§ 8

 

1. W przypadku akceptacji warunków wykonania usługi oraz jej wyceny przez Klienta i wpłynięciu należnego wynagrodzenia na konto bankowe Kancelarii, Usługa zostania wykonana w terminie określonym w § 4 pkt „c”, z zastrzeżeniem poniższych postanowień:

 

a/ udzielenie porady prawnej może nastąpić wyłącznie w dni robocze; w przypadku zadania pytania lub upływu terminu do udzielenia porady w dni ustawowo wolne od pracy oraz sobotę, termin do udzielenia porady prawnej lub udzielenia informacji ulega w tym czasie zawieszeniu;

 

b/ w przypadku, gdy zachodzi konieczność uzupełnienia pytania o istotne dane i informacje, które uniemożliwiają udzielenie porady, termin do udzielenia porady liczy się od momentu uzyskania przez Kancelarię pełnych danych od Klienta.

 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 stosuje się do zapytań złożonych w dni robocze tj. od poniedziałku od godz. 9:00 do piątku do godz. 15:00. W przypadku złożenia zapytania w innym czasie bieg terminu rozpoczyna się od najbliższego dnia roboczego od godziny 9:00. Termin nie biegnie, ani nie rozpoczyna się w dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty.

 

3. Poza przypadkami określonymi w ust. poprzedzających, zmiana terminu wykonania Usługi może nastąpić tylko  w przypadku spraw szczególnie zawiłych, wymagających ponadprzeciętnego nakładu pracy i dodatkowych wyjaśnień.

 

4. O zmianie terminu wykonania Usługi Kancelaria niezwłocznie informuje Klienta.

 

§ 9

 

1. Przyjęcie przez Klienta oferty następuje poprzez dokonanie płatności z góry za wykonanie Usługi, w okresie ważności oferty, w kwocie w niej wskazanej, na rachunek bankowy Kancelarii podany w odpowiedzi na zapytanie prawne. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę  wpływu należnego wynagrodzenia na rachunek bankowy Kancelarii.

 

2. Kancelaria potwierdzi przyjęcie do wykonania zamówienia Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

3. Wykonane zlecenie Kancelaria przesyła Klientowi w terminie wskazanym w ofercie pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta wraz z załączonym opracowaniem będącym przedmiotem Usługi w formie pliku zapisanego w formacie PDF lub doc., ewentualnie innym uzgodnionym z Klientem.

 

4. Klient ma możliwość wyboru otrzymania przedmiotu  Usługi także w formie papierowej wraz z podpisem radcy prawnego przesłany na adres podany przez Klienta.

 

5. Usługa wykonana zostanie w języku polskim. Istnieje możliwość zamówienia Usługi w języku obcym, wówczas cena Usługi zostanie podwyższona o niezbędne koszty tłumaczeń.

 

§ 10

 

1. Kierując pytanie prawne do Kancelarii, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie jego danych osobowych na potrzeby wykonania usługi, przeprowadzania postępowania reklamacyjnego oraz ustalenia istnienia konfliktu interesów pomiędzy klientami Kancelarii.

 

2. Kancelaria, będąca administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Klientów. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 1 jedynie przez Kancelarię i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późn. zmianami) oraz niniejszego Regulaminu. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.

 

3. Zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kancelarię może zostać w każdej chwili odwołana.

 

§ 11

 

Klient będący Konsumentem poprzez przyjęcie oferty wykonania usługi wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Klientowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2010 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zmianami).

 

§ 12

 

1. Usługa zostanie wykonana przez Kancelarię zgodnie ze sztuką prawniczą, przy dołożeniu należytej staranności zawodowej radcy prawnego.

 

2. Kancelaria zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie wykonywania usługi oraz wykorzystania ich tylko i wyłącznie w celach prowadzonej działalności.

 

§ 13

 

Koszt usługi w ramach pomocy prawnej świadczonej drogę elektroniczną, wynosi:

 

a)      za standardową poradę prawną 50 PLN netto/61 PLN brutto

 

b)      za sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie lub przygotowanie projektów pism procesowych, urzędowych oraz umów, konsultacje w zakresie prowadzenia spraw przed sądami i organami administracji na podstawie przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego - cena jest ustalana indywidualnie. 

 

§ 14

 

1. Dane wpisane do formularza będą podstawą do wystawienia Klientowi faktury VAT, w związku z tym wymagane jest rzetelne podanie danych osobowych. Klient zobowiązany jest do podania wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury.

 

2. Wystawienie faktury nastąpi wraz z wykonaniem usługi, nie późnej jednak niż w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wynagrodzenia na rachunek bankowy Kancelarii.

 

3. Faktura wysłana zos